ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មវិធីតាមដានសំរាម ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ យើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង​ អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម និង រដ្ឋបាលក្រុង ដើម្បីតាមដានពីវឌ្ឍនភាពលើបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើង។ សូមពិនិត្យមើលទិន្នន័យមួយចំនួនរបស់យើងខាងក្រោមនេះ!

ករណីថ្មីៗ

ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកជាដើម កំពុងកត់សម្គាល់ពីការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងការ គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់។ ទាំងនេះគឺជារបាយការណ៍ថ្មីៗមួយចំនួន។

គាំទ្រដោយ

USAID

This website is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID), under the terms of the Solid Waste Accountability Platform Contract #72044219C00003. The contents of this website are the sole responsibility of Triangle Environmental Health Initiative, LLC. The resources on this website are being shared for informational purposes only and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. Some of the links represent external resources which contain technical information relevant to Solid Waste Management.