ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មវិធីតាមដានសំរាម ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ យើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង​ អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម និង រដ្ឋបាលក្រុង ដើម្បីតាមដានពីវឌ្ឍនភាពលើបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើង។ សូមពិនិត្យមើលទិន្នន័យមួយចំនួនរបស់យើងខាងក្រោមនេះ!

ករណីថ្មីៗ

ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកជាដើម កំពុងកត់សម្គាល់ពីការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងការ គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់។ ទាំងនេះគឺជារបាយការណ៍ថ្មីៗមួយចំនួន។

បង្រៀន

Guide to Get Start

អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីតាមដានសំរាម ឬ Waste Tracker ពី App Store និង Google Play Store។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះ! រួមមានដូចជា៖

- ជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាសំរាម
- បង្កើនចំណេះដឹងអំពីបរិស្ថាន
- ដឹងពីវេនប្រមូលសំរាមរបស់អ្នក
- ទទួលបានព័ត៌មានប្រសិនបើវេនប្រមូលសំរាមមានការប្រែប្រួល

គាំទ្រដោយ

USAID

កម្មវិធីតាមដានសំរាម ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ យើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង​ អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម និង រដ្ឋបាលក្រុង ដើម្បីតាមដានពីវឌ្ឍនភាពលើបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើង។

អ្នករាល់គ្នា អាចរាយការណ៍ពីបញ្ហាសំណល់រឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ កម្មវិធី តាមដានសំរាម និង ស្វែងរករបាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន យើងកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីនេះក្នុងក្រុង សៀមរាប ស្ទឹងសែន និង កំពង់ចាម។

កម្មវិធី ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមជំនួយសប្បុរសធម៌អំពីសំណាក់ពលរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ។ ខ្លឹមសារក្នុង កម្មវិធីនេះ ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ Triangle Environmental Health Initiative, LLC និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ឬរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។

Skip to content